Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Turbo i kondensat

Wskazówki ogólne:
1. Przestrzeganie wskazówek zawartych w Instrukcji Montażu jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu kominowego oraz wyklucza ryzyko powstania szkód na osobie lub w mieniu, będących następstwem montażu systemu kominowego;
2. Wykonanie montażu systemu odprowadzania spalin niezgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji Montażu powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych oraz wyłączenie jakiejkolwiek innej odpowiedzialności Producenta za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem;
3. W trakcie prac murarskich należy bezwzględnie unikać jakiegokolwiek kontaktu zaprawy murarskiej z elementami systemu kominowego;
4. Przewody spalinowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od odsłoniętych okładziną tynku o grubości 25 mm na siatce lub równorzędną okładziną co najmniej 0,15 m;
5. Przewody spalinowe nie mogą być przerabiane lub naprawiane bez pisemnego upoważnienia Producenta;
Producent:
1. nie ponosi odpowiedzialności za korozję wżerową Towarów Producenta powstałą w skutek emisji drobin metalu (stali węglowych) z elementów kotła;
2. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku awarii kotła, do którego podłączony jest Towar Producenta;
3. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe przez oddziaływanie na towary producenta związków chloru i fluoru (znajdujących się w pralniach, farbiarniach chemicznych lub zakładach fryzjerskich itp.);
4. nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność Towarów Producenta z innym sprzętem kupującego;
5. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez związki chemiczne do czyszczenia (tzw. katalizatory, dopalacze);

Wytyczne montażu:

1. Należy zidentyfikować rodzaj kotła - kondensacyjny czy nie.

Kondensat w kotle kondensacyjnym jest odprowadzany przez kocioł i w układzie odprowadzania spalin nie musi być zastosowany odskraplacz. W systemie kominowym odprowadzającym spaliny z kotła niekondensacyjnego odskraplacz jest elementem niezbędnym. Kondensat nie może wracać do kotła.

2. Konfiguracja komina.

Konfiguracje komina należy wykonać na podstawie wytycznych producenta kotła. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór komina pod względem oporów przepływu. Z reguły producent kotła podaje maksymalna wysokość komina, sposób kalkulacji oporów stawianych przez system spalinowy oraz maksymalną, dopuszczalną wartość oporów.

3. Wytyczne szczegółowe.

-W celu ułatwienia montażu oraz uniknięcia uszkodzenia bądź wysunięciu się uszczelki należy zwilżyć wodą jej wargi.

-jeżeli element był docinany to ostre krawędzie należy zatępić a krawędzie zfazować do środka

- w zależności od trasy komina należy wykuć otwór w kominie lub stropie.

- w kominie montujemy element dolny (kolano z podparciem) stabilnie je podpierając.

- następnie elementy długościowe montujemy od góry . Rury montujemy kielichem rury spalinowej do góry.

- rura musi się kończyć minimum 150 mm powyżej krawędzi komina ceglanego. Następnie zakładamy płytę kominową. 2-3 cm ponad krawędzią płyty montujemy kołnierz przeciwdeszczowy. Jeżeli ponad komin wyszliśmy rurą podwójną to na jej wierzchołek zakładamy czerpnię pionową. Dla kotłów niekondensacyjnych zaleca się założenie parasola w celu ograniczenia ilości wód opadowych dostających się do komina.

- następnie należy połączyć pion komina z kotłem. Pierwszym, koniecznym elementem na kotle jest adapter dobrany do rodzaju kotła, który pozwala połączyć kocioł z elementami kominowymi. Następnie elementami prostymi i kolanami odpowiedniej średnicy łączymy adapter z pionem kominowym.

Wskazówki bezpieczeństwa:

1. Należy zapoznać się z zaleceniami producenta kotła dotyczącymi średnicy komina odprowadzającego spaliny oraz wytycznymi co do prowadzenia przewodu spalinowego;
2. Długość odcinka spalinowego powinna być zgodna z zaleceniami producenta kotła, zawartymi w instrukcji obsługi kotła;
3. W przypadku wyczuwalnego zapachu spalin:
• Wyłączyć urządzenie;
• Przewietrzyć pomieszczenie;
• Skontaktować się z mistrzem kominiarskim;
4. Należy stosować wyłącznie oryginalne, nowe i nieuszkodzone elementy jednego Producenta, albowiem tylko takie elementy zapewniają bezpieczne użytkowanie systemu kominowego;
5. Systemy Kominowe należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w Katalogu Technicznym i cennikach przez Producenta- Gwaranta
6. Systemy Kominowe należy konserwować ( w tym regularnie czyścić) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 ) lub późniejszym aktem prawnym regulującym kwestie opisane w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Konserwacja obejmuje w szczególności czyszczenie i kontrolę.
7. Zgodnie z § 34. ust.1. w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
a) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
b) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
c) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
• ust. 2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
• ust. 3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
• ust 4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego. (….)
8. Budynek, w którym ma zostać zamontowany system kominowy, jak również sam montaż systemu, powinny być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
9. O prawidłowości przeprowadzonego montażu i corocznej kontroli stanu technicznego komina może zaświadczać tylko pisemne poświadczenie mistrza kominiarskiego

Dziękujemy Państwu za wybór produktów naszej marki.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl