Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wkład (paliwa stałe)

Instrukcja montażu systemu kominowego jednościennego
Wskazówki ogólne:
1. Przestrzeganie wskazówek zawartych w Instrukcji Montażu jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu kominowego oraz wyklucza ryzyko powstania szkód na osobie lub w mieniu, będących następstwem montażu systemu kominowego;
2. Wykonanie montażu systemu odprowadzania spalin niezgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji Montażu powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych oraz wyłączenie jakiejkolwiek innej odpowiedzialności Producenta za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem;
3. W trakcie prac murarskich należy bezwzględnie unikać jakiegokolwiek kontaktu zaprawy murarskiej z elementami systemu kominowego;
4. Przewody spalinowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od odsłoniętych okładziną tynku o grubości 25 mm na siatce lub równorzędną okładziną co najmniej 0,15 m; Obowiązkowe jest zabezpieczenie wkładu wełną mineralną o grubości minimalnej 25 mm i gęstości 105-130 kg/m³na całej długości. Daje to gwarancję trwałości komina oraz stabilizuje komin w szachcie.. Izolację wkładu wykonujemy sukcesywnie w trakcie montażu poszczególnych elementów.


5. Przewody spalinowe nie mogą być przerabiane lub naprawiane bez pisemnego upoważnienia Producenta;
Producent:
1. nie ponosi odpowiedzialności za korozję wżerową Towarów Producenta powstałą w skutek emisji drobin metalu (stali węglowych) z elementów kotła;
2. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku awarii kotła, do którego podłączony jest Towar Producenta;
3. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe przez oddziaływanie na towary producenta związków chloru i fluoru (znajdujących się w pralniach, farbiarniach chemicznych lub zakładach fryzjerskich itp.);
4. nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność Towarów Producenta z innym sprzętem kupującego;
5. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez związki chemiczne do czyszczenia (tzw. katalizatory, dopalacze);

Montaż rozpoczynamy od wykucia otworu w dolnej części komina, przez który wkładamy dolne elementy wkładu (wyczystka z odskraplaczem i trójnik). Wszystkie elementy montujemy kielichem do góry. Należy zadbać o stabilne podparcie wyczystki z odskraplaczem ponieważ na tym elemencie będzie spoczywał ciężar całego komina. Przy podpieraniu należy zwrócić uwagę na rurkę odskraplacza, rurka musi mieć swobodny odpływ oraz nie może na niej opierać się komin.

Następnie przystępujemy do montażu rur. Rury montujemy od góry komina. Pierwszą rurę ustawiamy kielichem do góry, wiążemy na linie i opuszczamy w szacht komina. Kolejną rurę wkładamy w kielich poprzedniej i opuszczamy w szacht. Czynności powtarzamy do momentu połączenia dolnej rury z kielichem trójnika. Należy sprawdzić poprawność osadzenia rury w kielichu trójnika.

Ostatnia rura musi kończyć się 50 mm poniżej górnej krawędzi komina.

Następnie montujemy płytę dachową, mocując ją do korony komina. Na króciec górny rury możemy zamontować parasol.

Wskazówki bezpieczeństwa:


1. Należy zapoznać się z zaleceniami producenta kotła dotyczącymi średnicy komina odprowadzającego spaliny oraz wytycznymi co do prowadzenia przewodu spalinowego;
2. Długość odcinka spalinowego powinna być zgodna z zaleceniami producenta kotła, zawartymi w instrukcji obsługi kotła;
3. W przypadku wyczuwalnego zapachu spalin:
• Wyłączyć urządzenie;
• Przewietrzyć pomieszczenie;
• Skontaktować się z mistrzem kominiarskim;
4. Należy stosować wyłącznie oryginalne, nowe i nieuszkodzone elementy jednego Producenta, albowiem tylko takie elementy zapewniają bezpieczne użytkowanie systemu kominowego;
5. Systemy Kominowe należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w Katalogu Technicznym i cennikach przez Producenta- Gwaranta
6. Systemy Kominowe należy konserwować ( w tym regularnie czyścić) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 ) lub późniejszym aktem prawnym regulującym kwestie opisane w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Konserwacja obejmuje w szczególności czyszczenie i kontrolę.
7. Zgodnie z § 34. ust.1. w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
a) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
b) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
c) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
• ust. 2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
• ust. 3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
• ust 4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego. (….)
8. Budynek, w którym ma zostać zamontowany system kominowy, jak również sam montaż systemu, powinny być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
9. O prawidłowości przeprowadzonego montażu i corocznej kontroli stanu technicznego komina może zaświadczać tylko pisemne poświadczenie mistrza kominiarskiego

Dziękujemy Państwu za wybór produktów naszej marki.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl